Vedtægter

Revideret på generalforsamlingen februar 2017
________________________________________

§ 1.

Sakskøbing Rideklub, stiftet den 16. september 1976, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Sakskøbing og omegn ved at drive enhver virksomhed som tjener dette formål.
Klubbens aktiviteter tager udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv. Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

Klubbens hjemsted er Guldborgsund kommune.
________________________________________

 § 2.

Klubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtiget til at rette sig efter de to forbunds love, reglementer og bestemmelser, derunder det pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.
________________________________________

§ 3.

Optagelse af medlemmer:

Stk. 1.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
Klubben kan optage medlemmer således:
Juniormedlemmer: Indtil og med det år, de fylder 18 år.
Senior medlemmer: Alle over 18 år
Passive medlemmer: Alle

Optagelsen sker ved henvendelse til kassereren. Bestyrelsen skal derefter godkende optagelsen.
Juniorer under 14 år skal have en af forældrenes eller værges skriftlige godkendelse.

Stk. 2.
Deltagelse i klubbens aktiviteter og arrangementer kan først finde sted, når kontingent er betalt.
Passive medlemmer kan deltage i alle arrangementer – dog undtaget konkurrencer.

Stk. 3.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren, dato for udmeldelse skal angives.

Stk. 4.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og facilitetskort, men indgår i klubben som almindelige seniormedlemmer.
________________________________________

§ 4.

Kontingenter:

Stk. 1.
Årskontingent for næstfølgende klubår fastsættes af den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens forslag.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2.
Klubår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3.
Kontingentet dækker medlemskab af klubben, samt kontingent til Dansk Rideforbund, sportsunioner m.m.

Stk. 4.
Når et medlem er i restance til klubben ud over 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftlig varsel bortvise vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af restance, kan genoptage sine aktiviteter i foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
________________________________________

§ 5.

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser
________________________________________

§ 6.

Karantæne, udelukkelse og eksklusion

Stk. 1.
Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning meddele karantæne fra klubben, af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemning finder sted. Denne afgørelse skal indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende rideklub er inhabil.
Der betales fuldt kontingent i karantæneperioden, men medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Dette kan medføre en bortvisning fra Kjeldmosegaard både for opstaldere og for de som har facilitetskort.

Stk 2.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem skal udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning. og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af der afgivne stemmer ( blanke tæller som afgivne)
Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes til Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.

Stk. 3.
I det af stk. 2. omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen, ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion)
________________________________________

§ 7.

Bestyrelsen.

Stk. 1.
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer samt 2 ungdomsmedlemmer (mellem 14 og 21 år) såfremt dette er muligt.
Alle skal være amatører og stemmeberettigede, og de skal vælges på ordinær generalforsamling for 2 år ad gangen. Ungdomsmedlemmerne vælges for et år af gangen. Bestyrelsesmedlemmerne skal endvidere opfylde kravene i forhold til folkeoplysningsloven.
2 medlemmer afgår i ulige år.
3 medlemmer afgår i lige år.
Ungdomsmedlemmerne har stemmeret på bestyrelsesmøder. Dog ikke i forhold som er juridisk bindende.

Stk.2.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Det reviderede regnskab underskrives af den samlede bestyrelse.

Stk. 3.
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg efter behov. I hvert udvalg skal der være et bestyrelsesmedlem, som leder udvalget.

Stk. 4.
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål, og træffer alle bestemmelser vedrørende disse. Prokura kan meddeles to i klubben fx formand og kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse af pantsætning, so er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er trukket herom i medfør af lovens § 8 stk. 1.

Der bør ikke meddeles eneprokura.

Stk. 5.
Formanden indkalder mindst 4 gange årligt til bestyrelsesmøde.
Endvidere afholdes bestyrelsesmøder på forlangende af et bestyrelsesmedlem.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt mindst 5 af medlemmerne er tilstede.

Stk. 7.
Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver ved 3 på hinanden følgende møder, kan bestyrelsen indkalde suppleant.
________________________________________

§ 8.

Generalforsamlinger.

Stk. 1.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.
Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal.
Afstemning foregår skriftligt.

Stk. 2.
Forandring af klubbens vedtægter kræver en majoritet på 2/3 af afgivne stemmer. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse

Stk. 3.
Forslag til behandling skal være indsendt til klubbens sekretær senest 31. december. Tid og sted skal tillige med dagsorden, de af bestyrelsen fremsendte forslag samt indkomne forslag, skriftligt være tilgængelige på klubbens hjemmeside 4 uger før den berammede generalforsamling.
Alle klubbens medlemmer har stemmeret, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt

Indtil det fyldte 14. år overgår stemmeretten til en forælder/værge.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelse.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelt.

Stk. 5.
regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.
________________________________________

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1.
Kan indkaldes når:
• Bestyrelsen finder det nødvendigt.
• 25% af de stemmeberettigede skriftligt indgiver begæring herom. Begæringen skal indeholde emnet som skal behandles.

Stk. 2.
Skal finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Stk. 3.
Stemmeberettigelse som på den ordinære generalforsamling.
________________________________________

§ 10.

Klubbens opløsning

Klubbens opløsning kan finde sted, når beslutningen herom vedtages på 2 efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger.

For at beslutningen skal være gyldig kræves, at der på den 1. generalforsamling er mindst ¾ af de afgivne stemmer for opløsning, og på den 2. generalforsamling et flertal.

Opløses klubben fordeles formuen mellem rideklubber under DRF i Guldborgsund kommune samt Hestens Værn. Generalforsamlingen afgør, efter bestyrelsens forslag, hvorledes formue og det øvrige materiel skal anvendes.