Privatlivspolitik

 

Læs Sakskøbing Rideklubs privatlivspolitik her:

Den 25. maj 2018 træder den nye EU persondataforordning/GDPR i kraft, der sørger for endnu mere forbruger- og datasikkerhed.

Opdateret d. 2. maj 2021

Sakskøbing Rideklubs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Sakskøbing Rideklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Camilla Sandberg
Adresse: Maglehøjvej 198, 4983 Dannemare
Sakskøbing Rideklub cvr. nr.: 32720390
Telefonnr.: 26 22 69 27
Mail: qvintet@gmail.com
Website: www.sakskobing-rideklub.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger, herunder opstaldere og bestyrelsesmedlemmer

 • Almindelige personoplysninger:
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, postnr/by, telefonnummer/mobil, fødselsdato, e-mailadresse
 •  

Oplysninger om lønnede ansatte:

 • Almindelige personoplysninger:
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, postnr/by, telefonnummer/mobil og e-mailadresse, ansættelsesdato, fødselsdato

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • CPR-nummer
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest, gælder for ansatte, undervisere samt bestyrelsesmedlemmer.
 • Bankkontonummer
 • SKAT

Her indsamler vi oplysninger fra

 • Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn  
 • Idrættens hovedorganisationer og andre rideklubber for at bekræfte medlemskab i forbindelse med stævne

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

 • Lovlige grunde til behandling er særligt:
 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder opkrævning af kontingent og opstaldning
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt, herunder opstaldning af pony/hest

 

Administration af din relation til os

 • Formål med behandling af oplysninger på lønnede ansatte, undervisere og opstaldere:
 • Håndtering af ansatte, undervisere og opstalderes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder interne resultatlister m.v.

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DRF, DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet

Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Videregivelse af dine resultater/ point til DRF i forbindelse med din deltagelse i stævner

 

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som lønnet ansat, underviser, staldvagt eller som bestyrelsesmedlem:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 2 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Lønnede ansatte, undervisere og staldvagter:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 2 år efter dit virke er ophørt

Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

Bestyrelsesmedlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.

 1. udgave, februar 2018.  (er dog tilpasset Sakskøbing Rideklub maj 2018)

Sidst opdateret 1. februar 2019

 

Cookie- og datapolitik

 1. Generelt

Når du klikker dig ind på sakskobing-rideklub.dk, indsamles en række oplysninger om dig via din webbrowser. Nedenfor kan du læse detaljeret om de informationer, der indsamles, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

 1. Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg og gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. En cookie kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

2.1 I hvor lang tid opbevares cookies?

Cookiens levetid kan variere efter, hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookies forsvinder, så snart du lukker browservinduet, andre kan eksistere i flere år. Mange udbydere anvender typisk 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik og indholdsrelaterede cookies. Bemærk at levetiden forlænges efter hvert besøg, så det er f.eks. 24 måneder fra sidst, du har besøgt et website, at cookies opbevares på din computer. Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer.

2.2 Sådan blokerer og sletter du cookies

Ønsker du ikke at modtage cookies fra sakskobing-rideklub.dk, kan du i de fleste browsere vælge avancerede cookie-indstillinger under internet-indstillinger og tilføje sakskobing-rideklub.dk til listen over websites, du ønsker at blokere cookies fra. Under internet-indstillinger kan du ligeledes slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.

Hvis du indstiller din browser til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktioner på vores website, der ikke virker, og i visse tilfælde kan du opleve slet ikke at kunne anvende websitet.

2.3 Hvilke cookies lagres, og hvad bruges de til?

På sakskobing-rideklub.dk anvendes cookies til følgende formål:

Teknisk funktionalitet: Så vi kan huske dine præferencer, f.eks. om du har accepteret cookies eller ej.

Trafikmåling og besøgsstatistik: Som vi primært bruger til at forbedre websitets indhold og navigation.