Værdier

VÆRDIER i Sakskøbing rideklub
Klubbens værdier blev til på en visionsdag i 2008, værdierne er :

Samarbejde

Kommunikation

Forskellighed

Etik

Over en periode er værdierne konkretiseret. Det skal være tydeligt hvad medlemmerne synes skal være de gældende værdier.
Det har været en proces, som tog tid, der er arbejdet videre med alle de udsagn og meninger som blev tilkendegivet på visionsdagen.
Værdierne skal afspejle den måde vi gerne vil være sammen på, og holde hest på. Du kan finde hele dokumentet om klubbens værdier på nedenstående link.

Sakskøbing Rideklubs værdier

Hvis du vil se bilagene fra da værdierne blev til på visionsdagen hvor 35 medlemmer var mødt op til en spændende dag om klubbens fremtid, så kan du læse mere her:

Visionsdag i Sakskøbing rideklub

ARBEJDSNOTAT

SAKSKØBING RIDEKLUBS VÆRDIER.
Værdierne er blevet til på en visionsdag den 10. januar 2009.
35 medlemmer har givet deres input til hvad der har betydning for medlemmer af Sakskøbing Rideklub.
Efterfølgende er alle udsagnene til at beskrive hvordan klubbens værdier skal kunne mærkes/ses i det daglige liv i rideklubben, drøftet med klubbens udvalg og derefter endeligt besluttet på bestyrelsesmøde.

Der er værdifuldt at: Hvad mener vi med værdien Disse udsagn medfører at:

 

SAMARBEJDE Det sociale liv i Sakskøbing Rideklub skal foregå i et positivt samarbejde hvor vi alle kan trives.

• Vi er positive i samarbejdet med hinanden ved at vise anerkendelse, respekt, nysgerrighed og forståelse for hinandens meninger.

• Vi lærer hinanden at kende når vi mødes til arrangementer.

• Vi hilser på hinanden når vi mødes.

 

KOMMUNIKATION Hjemmesiden er oplysende og opdateres mindst en gang ugentligt

 

• De oplysninger som ligger på hjemmesiden er relevante, vi kan finde det vi har brug for.

• Vi tager ansvar ved at bidrage med input og nyheder, som bestyrelsen lægger ud på hjemmesiden.

• Vi kommer med konstruktiv kritik, så klubben og hjemmesiden løbende kan forbedres

• Hvis du, om nødvendigt, vil give et godt råd, så vær sikker på at modtager har lyst til at få det.

 

Vi mødes om vores fælles interesse hestene, og vil gerne dele vores viden og tanker med andre – uden at være bedrevidende og fordømmende.

 

FORSKELLIGHED Ridning og omgang med heste er mange ting. Der er ikke én rigtig tilgang.
I Sakskøbing Rideklub skal der være plads til forskellighed – både hvad angår personer, heste og interesser inden for hestesport.

Vi er åbne over for nytænkning og utraditionelle veje.

• Der er plads til alle, på forskellige niveau. Det mærkes på de aktiviteter der foregår i klubben. Vi synes det er udfordrende at vi er forskellige steder i vores ”karriere”, og har forskellige interesser.

• Der arrangeres kurser, temadage, sociale arrangementer etc., som er oplysende, utraditionelt eller nytænkende inden for klubbens regi.

• Alle har mulighed for at bidrage med ideér til arrangementer med sportsligt og/eller socialt indhold.

 

ETIKVi vil være kendt for vores indstilling til menneskelig og dyreetisk velfærd.

• DRF´s certificeringsordninger for “sikkerhed” og “drift og organisation” skal gælde Sakskøbing Rideklub.

• Opstaldning på Kjeldmosegaard lever op til de etiske aspekter som lov om hestehold foreskriver.

• Sikkerhed for mennesker kommer før sikkerhed for hestene

• Alle skal følge beskrevne sikkerhedsregler, retningslinier og aftaler når de er på Kjeldmosegaard.

• Bestyrelsen drøfter løbende etiske holdninger så brugerne af etablissementet har fokus de etiske aspekter i det gode hesteliv.

• Tryghed for mennesker og dyr værdsættes, og drøftes, f.eks. på medlemsmøder, bestyrelsesmøder etc..

 

Besluttet på bestyrelsesmøde 20.11.2011

 

 

Tilbage Til toppen

Visionsdag i Sakskøbing rideklub
Sakskøbing rideklub afholdt visionsdag d. 10.01.09. hvor 35 af klubben medlemmer deltog. Kim Bjelstrand fra DIF var tovholder, og havde sammen med bestyrelsen sat målene for dagen.
Det blev en dag, hvor alle kom med mange gode input både til en genopbygning af Kjeldmosegård, og til klubbens fremtidige virke. Den daglige snak om heste blev løftet op i et perspektiv hvor vi drøftede visioner, klubånd og fremtid, samt hvordan det skal være at mødes i Sakskøbing rideklub med den fælles interesse for heste.

Det var rigtig dejligt med den store opbakning, at se så mange engagerede i fremtidens muligheder.
Den mangfoldighed der kom frem gav et rigtig godt billede af alle medlemmers tanker om en god klub. Det gav et godt grundlag for bestyrelsen som nu skal arbejde videre med klubbens mål og visioner for de næste år.

Klubbens værdier
En væsentlig del af dagen var en dialog om de værdier som skal være bærende for klubbens fremtidige virke. Der var nedsat 6 grupper som hver fandt frem til de værdier som de synes er vigtige i klubben. Derefter blev alle værdier som var nævnt listet op på en tavle. De værdier som flest grupper havde til fælles blev udvalgt til det videre arbejde med værdier. Det blev værdierne samarbejde, venskab, kommunikation, forskellighed, respekt og etik.
Derefter gav de 6 grupper værdierne lidt mere konkret indhold – hvis vi har de værdier, hvordan kan vi så mærke det i dagligdagen i klubben. Der kom rigtig mange gode udsagn, som blev givet videre til bestyrelsens bearbejdning.

Bestyrelsen har systematiseret udsagnene og fået et overblik af det samlede materiale. Hvis du læser nedenstående arbejdsnotat, som er et sammenskriv af de 6 grupper arbejdede, vil du se at nogle af ordene dækker ind i hinandens område.
Bestyrelsen har tænkt at vi skal ende med 3 – 4 værdier. Udsagnene fra arbejdsnotatet lapper over hinanden. Værdien venskab kan dækkes ind i områderne samarbejde og kommunikation, og værdien respekt kan dækkes ind i under værdierne forskellighed, kommunikation og etik. Der arbejdes videre med at respekt og venskab indarbejdes i de andre 4 værdier, så de tilsammen kan dække essensen af det som kom frem i dialogen på visionsdagen.
Med afsæt i alle de udsagn som kom frem om hvordan værdierne omsættes til den klubånd der også i fremtiden skal være i Sakskøbing rideklub, arbejder bestyrelsen nu videre med at beskrive følgende 4 værdier for Sakskøbing rideklub

• Samarbejde
• kommunikation
• forskellighed
• etik

Tilbage Til toppen

ARBEJDSNOTAT.
Dette arbejdsnotat er fra visionsdagen, og er de udsagn medlemmerne skrevet om værdiernes betydning for klubben
Det er med udgangspunkt i dette arbejdspapir bestyrelsen nu arbejder videre.

Samarbejde
• samarbejde mellem bestyrelse og de enkelte medlemmer både passive og aktive
• generelt mellem folk for at skabe positivt miljø/mål
• Samarbejde om klubbens arrangementer og i hverdagen
• deltager i fælles arrangementer
• bidrager aktivt til fællesskabet
• arbejder med fælles mål
• hjælpe hinanden
• støtte og opbakning
• åbenhed & respekt
• Vi er et fællesskab som hjælper hinanden
• møde op til arrangementer, hjælpe hinanden og støtte bestyrelsen

Venskab
• Alle skal ikke være venner eller elske alle, men venskab på en mere overordnet måde hvor vi hilser og taler til hinanden på en pæn og ordentlig måde
• Venskab = samhørighed = sammenhold = fællesskab
• god omgangstone og have det rart sammen
• hjælper hinanden i små enheder
• er der for hinanden
• accept af hinanden
• god omgangstone
• være der ved behov
• glæde
• vi tager godt imod hinanden og nye, så venskaber kan opstå
• venskab er tillidsforhold, glæde og hygge

Kommunikation
• (samarbejde!!)
• Brug hjemmesiden aktivt og ofte
• mere åbenhed/oplysning fra bestyrelsen
• Bestyrelsen informerer og bestyrelsen er lydhør over for ideer
• alle oplysninger formidles videre i god tone og let læseligt
• dialog, formidling, information
• hjemmeside
• god omgangstone
• relevante beslutninger kommunikeres skriftligt så medlemmer kan opsøge det
• forståelse af hinanden, snakke sammen og andre synspunkter

Forskellighed
• Plads til forskellighed (personen, sporten og dyret)
• man skal have lov til at være sig selv f.eks. dressur, spring osv.
• retten til at gå utraditionelle veje
• giv plads til alle på forskellige niveauer
• forandringsparathed
• acceptere hinanden
• plads til forskelligt ambitionsniveau/bredde
• plads til alle

Respekt
• Respekt for den enkelte person, for klubben, for hestene og for stedet
• man kan gå på kompromis
• forståelse for hinandens mening
• hensyntagen til omgivelserne (ting, dyr og mennesker)
• plads til forskellighed
• vi respekterer hinanden og hinandens forskellighed
• respektere hinandens væremåde, holdninger og værdier

Etik
• menneskelig etik ( sikkerhed, omgangstone, respekt)
• dyreetik ( foder, velfærd, sikkerhed, respekt)
• dyrevelfærd og menneskevelfærd
• god pasning og pleje af hestene
• behandler hinanden ordentligt ( dyr og mennesker)
• vi taler med hinanden og ikke om hinanden
• Kjeldmosegård drives på professionelt plan
• hestevelfærd og tryghed i højsæde
• sikkerhed for heste og ryttere
• regler, orden og fair play